Behov for fælles retningslinjer for angivelse af arealer ved salg af fast ejendom

Forbrugermagasinet kontant på DR1 satte torsdag den 18. oktober fokus på den nugældende praksis for angivelse af arealer i forbindelse med projektsalg

Kontant på DR1 behandlede i udsendelsen en sag, hvor en række købere af projektlejligheder i ”Strandgården” på Amager angiveligt har følt sig vildledt af salgsmaterialets arealoplysninger og på den baggrund har klaget til Forbrugerombudsmanden. ”Strandgården” var ejet af et selskab i Elf Development koncernen, som i samarbejde med NPV og Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S (Danbolig) forestod både udvikling, markedsføring og salg af projektet.

I salgsmaterialet var der oplyst tinglyste arealer og BBR arealer, hvilket er i overensstemmelse med praksis på området. Der findes ikke p.t. andre arealbegreber, som er entydigt definerede og autoriserede i lovgivningen.

Forbrugerombudsmanden har på baggrund af klagen indgivet politianmeldelse mod NPV og Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S for vildledende markedsføring. Politianmeldelsen er baseret på købernes og Forbrugerombudsmandens opfattelse af, at begreberne ”nettoareal” og ”tinglyst areal” ikke er udtryk for identiske arealer, således som det fremgik af salgsmaterialet for ”Strandgaarden”. Køberne og Forbrugerombudsmanden støtter deres argumentation på, at det af Erhvervsstyrelsens hjemmeside Boligejer.dk indtil for nylig fremgik, at ”nettoarealet” var identisk med en ejerlejligheds ”gulvtæppeareal”. Hjemmesiden beskrev ikke nærmere den præcise definition af begrebet ”gulvtæppeareal”, hvorfor det står hen i det uvisse, hvilket areal, der var tale om. Erhvervsstyrelsens introduktion af begrebet ”gulvtæppeareal” er et problem, fordi begrebet ikke er og ikke entydigt kan defineres. Af samme grund eksisterer begrebet ikke i den lovgivning og de branchekutymer, som vedrører handel med fast ejendom. I lovgivningen findes kun to autoriserede arealbegreber, som foreskrives anvendt ved handel med fast ejendom, og det er begreberne ”tinglyst areal” og ”BBR areal”. Disse to arealbegreber har i årtier kutymemæssigt været anvendt synonymt med henholdsvis ”nettoareal” og ”bruttoareal”. I salgsmaterialet vedrørende ”Strandgården” er begreberne ”nettoareal”, ”tinglyst areal”, ”BBR areal” og ”bruttoareal” anvendt i fuldstændig overensstemmelse medbranchekutymen.

NPV har via sin advokat gjort Erhvervsstyrelsen opmærksom på den fejlagtige sidestilling af begrebet ”gulvtæppeareal” med begrebet ”nettoareal”. Erhvervsstyrelsen har på den baggrund ændret hjemmesidens tekst, så de to begreber ikke længere sidestilles generelt. Det er selv sagt uheldigt, at Styrelsens hjemmeside i en periode har haft en formulering, som har givet anledning til forvirring hos både boligkøberne og Forbrugerombudsmanden.

At NPV i salgsmaterialet vedrørende ”Strandgården” har anvendt begreberne ”nettoareal” og ”tinglyst areal” i fuld overensstemmelse med branchekutymen kunne både DR’s Kontant og Forbrugerombudsmanden have fået bekræftet af en statsautoriseret landmåler, som er den fagperson, der i sagens natur er ekspert på arealområdet. DR’s Kontant gjorde sig ikke den lille ulejlighed, før man valgte at sende, hvad der blev en subjektiv udsendelse på landsdækkende TV. Tilsvarende valgte Forbrugerombudsmanden øjensynligt også at se væk fra denne ellers nærliggende mulighed for at få belyst sagen grundigt, før hun skred til politianmeldelse på et grundlag, som synes baseret ensidigt på et indhold af Erhvervsstyrelsens hjemmeside Boligejer.dk, som på daværende tidspunkt altså var behæftet med fejl, som Styrelsen efterfølgende har korrigeret.

Uanset Kontants og Forbrugerombudsmandens uheldige og ikke retvisende fremstilling af markedsføringen af ejerlejlighederne i ”Strandgaarden” er det en kendsgerning, at køberne har fået de ejerlejligheder med nøjagtigt den størrelse, som de hver især har betalt for. De enkelte ejerlejligheders tinglyste arealer fremgik således korrekt af købsaftaler, salgsopstillinger og øvrige handelsbilag. Samtlige handelsdokumenter blev gennemgået og godkendt af købernes respektive advokater. Det er i øvrigt påfaldende, at ingen af disse advokater medvirkede i Kontants udsendelse.

Den sag, som Forbrugerombudsmanden har rejst, drejer sig således ikke om, hvor vidt køberne af ejerlejlighederne i ”Strandgården” har fået de lejligheder, som de hver især har betalt for, men alene om salgsmaterialet har været vildledende efter markedsføringsloven. NPV bestrider som beskrevet, at dette skulle være tilfældet.

NPV beklager naturligvis, hvis nogle købere af lejligheder i ”Strandgården” føler sig vildledt til trods for, at arealoplysningerne i salgsmaterialet var i overensstemmelse med praksis på området. Sagen viser, at der er i ejendomsbranchen er behov for nye og fælles retningslinjer for arealoplysninger i salgsmateriale. NPV har taget initiativ til og bidrager til dette arbejde i tæt dialog med den øvrige branche, myndigheder og andre relevante organisationer.